Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία, 12.7.2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  Αρ. Πρωτ/λλου 18957
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα :
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ – Υποέργο 1».

 Έχοντας υπ’ όψιν:
 1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ – Υποέργο 1» βάσει άρθρου 36 Ν. 3669/2008, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 186 Ν. 4070/2012.
 2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
 3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
ανακοινούμε
ότι την Πέμπτη 14.7.2016, ώρα 9:00, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει, στα ευρισκόμενα στον δ΄ όροφο του Δημαρχείου γραφεία της, δημόσια κλήρωση κατά τις ως άνω διατάξεις για την ανάδειξη τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της τριμελούς επιτροπής παραλαβής  αφανών εργασιών του εν θέματι έργου.
 Η παρούσα να αναρτηθή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  Ο Διευθυντής
  Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Φάκελος έργου υπ’ αρ. μελέτης 25/2015
γ) Χρονολογικό Αρχείο
 

Μοιραστείτε
Close Search Window