Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νέα Ιωνία,  25/5/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      Αρ. Πρωτ/λλου 12577
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
     
Δ/νση                       : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα                     :  Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση      : Αγ. Γεωργίου 40
                                    και Αντλιοστασίου
                                    142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες          : Εμμ.Σμαραγδάκης
Τηλέφωνο                : 213-2000.438
Συσκ. Τηλ/τυπίας   : 210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Πλ. Αγ. Γεωργίου Ν. Ιωνίας N. Αττικής»

Έχοντας υπ’ όψη:
α) To άρθρο 36 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
β) To άρθρο 186 του  Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008.
γ) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226/2011) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ τ.Β΄2540/07-11-2011), καθώς και την Εγκύκλιο, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).

Ανακοινώνεται ότι στις 30/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δ’ όροφο του Δημαρχείου με σκοπό τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Πλ. Αγ. Γεωργίου Ν. Ιωνίας N. Αττικής».

Η  κλήρωση θα διεξαχθεί  με χρήση εφαρμογής Η/Υ και με ευθύνη του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, Εμμ. Σμαραγδάκη καθώς και την παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης, Άγγελο Κουσουνή και Γεώργιο Χουτζούμη.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:   
α)    Γραφείο Δημάρχου
β)    Φάκελος έργου 15/2015   
γ)    Χρονολογικό Αρχείο   

Μοιραστείτε
Close Search Window