Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Νέα  Ιωνία,   14/01/2016
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ      Αρ. Πρωτ. :  1124  

                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ/ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. – Π.Δ. 28/1980)»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της  αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1δ του ΔΚΚ. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 §Ε του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), συγκροτούνται 3μελείς επιτροπές για την διενέργεια των δημοπρασιών (αξιολόγηση, καλή εκτέλεση των εργασιών κλπ) που θα διεξαχθούν βάσει του Π.Δ. 28/1980 και ορίζονται σε κάθε επιτροπή δύο Δημοτικοί Υπάλληλοι και ένας Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικά μέλη. Επίσης ορίζονται και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 περί «συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (Α.Δ.Α.: Β4Θ0Χ-ΖΕ2).
5. Τη σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών/απευθείας αναθέσεων και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών/εργασιών.
6. Την αριθ. 5/12-01-2016 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού διαδικασίας συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών/απευθείας αναθέσεων για τον ορισμών των μελών αυτών μέσω κλήρωσης βάσει του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Π.Δ. 28/1980 (ΑΔΑ: 620ΡΩΚΥ-Μ0Ζ).
7. Το άρθρο 2 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο την αρμοδιότητα εισήγησης περί συγκρότησης όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, παραλαβής ειδών και την εκτέλεση προμήθειας ή υπηρεσίας) έχει το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.
8. Την ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Υπαλλήλων ως μέλη για τη συγκρότηση Επιτροπών (Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής) διαγωνισμών/απευθείας αναθέσεων βάσει του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 28/80 για το οικ. έτος 2016.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ., θα διενεργήσει κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές των διαγωνισμών/απευθείας αναθέσεων για το οικ. έτος 2016 βάσει του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 28/80.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί παρουσία τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Υπαλλήλους:
• Ευάγγελο Στυλογιάννη – Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
• Έλλη Τσαμάκη – Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού
• Νατάσα Σπυριδοπούλου – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νέας Ιωνίας και θα αναρτηθεί στο site του Δήμου (

Μοιραστείτε
Close Search Window