Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
Νέα Ιωνία,        14/01/2015
Αρ. Πρωτ. :      979

Προς: Τον αξιότιμο Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ν. Ιωνίας
 
                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ/ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 28/1980»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1δ του ΔΚΚ. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 §Ε του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), συγκροτούνται 3μελείς επιτροπές για την διενέργεια των δημοπρασιών (αξιολόγηση, καλή εκτέλεση των εργασιών κλπ) που θα διεξαχθούν βάσει του Π.Δ. 28/1980 και ορίζονται σε κάθε επιτροπή δύο Δημοτικοί Υπάλληλοι και ένας Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικά μέλη. Επίσης ορίζονται και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 περί «συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (Α.Δ.Α.: Β4Θ0Χ-ΖΕ2).
4. Τη σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών/απευθείας αναθέσεων και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών/εργασιών.
5. Το άρθρο 2 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με το οποίο την αρμοδιότητα εισήγησης περί συγκρότησης όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, παραλαβής ειδών και την εκτέλεση προμήθειας ή υπηρεσίας) έχει το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.
6. Την ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών (Διενέργειας – Αξιολόγησης & Παραλαβής) των διαγωνισμών/απευθείας αναθέσεων που θα διενεργηθούν βάσει  του  Π.Δ.28/80 με ισχύ μέχρι την 31/12/2015.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργήσει κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές των διαγωνισμών για το οικ. έτος 2015 βάσει του Π.Δ. 28/80.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί παρουσία τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Υπαλλήλους:
• Ευάγγελος Στυλογιάννης – Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
• Εμμανουήλ Σιάσιος – Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού
• Ιωάννης Παπαδόπουλος – Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νέας Ιωνίας και θα αναρτηθεί στο site του Δήμου (

Μοιραστείτε
Close Search Window