Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νέα Ιωνία,10/6/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                      Αρ. Πρωτ/λλου 16755 
Δ/νση :Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Ε. Σμαραγδάκης
Τηλέφωνο: 213-2000.452
Συσκ. Τηλ/τυπίας: 210-27.14.090

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων  2014»

Έχοντας υπ’ όψη:
α) To άρθρο 36 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
β) To άρθρο 186 του  Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008.
γ) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226/2011) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ τ.Β΄2540/07-11-2011), καθώς και την Εγκύκλιο, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).

Ανακοινώνεται ότι στις 12/06/2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 πμ θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής στον Α’ όροφο του Δημαρχείου με σκοπό τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων  2014»

Έργο της Επιτροπής θα είναι η παραλαβή των αφανών εργασιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων  2014».

Η  διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί  με χρήση εφαρμογής Η/Υ και με ευθύνη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Εμμ. Σμαραγδάκη, καθώς και την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της Δ/νσης που είναι οι ακόλουθοι:
η κ. Χρυσάνθη Κιαπέκου, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και
ο κ. Γεώργιος Χουτζούμης, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

  Ο Διευθυντής
  Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  Εμμ. Σμαραγδάκης

 

Εσωτερική Διανομή: 
α) Γραφείο Δημάρχου
β) Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής 
γ) Φάκελος έργου 1/2014 
δ) Χρονολογικό Αρχείο
 

Μοιραστείτε
Close Search Window