Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 572η:  Εισήγηση 5ης Αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.  (πατήστε εδώ)

Πράξη 573η:  Τροποποίηση της υπ. αριθμ 561/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος».  (πατήστε εδώ)

Πράξη 574η:  Καθορισμός θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής / πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025.  (πατήστε εδώ)

Πράξη 575η:  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 10194/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων» για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων σε στάσεις της Συγκοινωνίας (αστικής και δημοτικής)  του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.  (πατήστε εδώ)

Πράξη 576η:  Κατακύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας για την  «Εκμίσθωση Κοινόχρηστων Χώρων και συντήρηση σκεπάστρων στάσεων αναμονής επιβατών και σύγχρονων κατασκευών προβολής μηνυμάτων.  (πατήστε εδώ)

Πράξη 577η:  Αποδοχή μελέτης και έγκριση αναθέσεως εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τις διατάξεις άρθρου 32, παρ. 2γ, Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση άνευ προηγουμένης δημοσιεύσεως), καθώς και έγκριση της οικείας προσκλήσεως και ορισμός του οικείου γνωμοδοτικού οργάνου.  (πατήστε εδώ)

Πράξη 578η:  «Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ’  αρ. 9 Ν  5056/2023 σε συνδυασμό με αρ.  74Α  Ν 3852/2010  και αρ. 31 Ν 5013/2023»  (πατήστε εδώ)

Πράξη 579η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6615.0001 για την αναπαραγωγή σχεδίων.  (πατήστε εδώ)

Πράξη 580η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΑΙΝΟΥ 28.

Πράξη 581η:  Διαγραφή προσαυξήσεων-Γκουζούνας.

Πράξη 582η:  Διαγραφή προσαυξήσεων-Μεής.

Πράξη 583η:  Διαγραφή προσαυξήσεων-Γιδάκος.

Πράξη 584η:  Επιστροφή χρημάτων-«Ενεργεία και Λάιτ Γιούνιτ».

Πράξη 585η:  Επιστροφή χρημάτων-Βλάσσης.

Πράξη 586η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Καναρίδης.

Πράξη 587η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Byrdziak.

Πράξη 588η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Μαθιός.

Πράξη 589η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Σαββαϊδης.

Πράξη 590η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Απέργης.

Πράξη 591η:  Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο-Λιντζεράκος.

Πράξη 592η:  Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο-Κανταρτζής.

Πράξη 593η:  Αίτηση για κοπή δένδρου στην οδό Τραπεζούντος 44.

Πράξη 594η:  Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 602.957,77 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Ζ΄ τακτική επιχορήγηση  έτους 2024.

Μοιραστείτε
Close Search Window