Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 120 :  Αποδοχή της απόφασης ένταξης  της πράξης  «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 121 :  «Επανακατακύρωση του διαγωνισμού και απόφαση  ανάθεσης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 122 :  «Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 123 :  «Έγκριση για Προσφυγή στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης  για εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών στη Δημοτική Κατασκήνωση».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 124 :  «Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης–ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός οριστικών αναδόχων»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 125 :  «Αποζημίωση της κ. Μ. – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Πράξη 126 :  «Αποζημίωση του κ. Ε. Σ. – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Πράξη 127 :  «Κατανομή ποσού ύψους 14.400,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Μοιραστείτε
Close Search Window