Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                            ΑΔΑ: 7Ζ2ΓΩΚΥ-4Φ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ν. ΙΩΝΙΑ   2/10/ 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αρ. Πρωτ.   28759
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                    
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
                                                                                                                 
                                                                                                            
                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την Ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας για τα έτη 2015 και 2016 , (επιβατηγών, φορτηγών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων , μηχανημάτων , δικύκλων , μηχανικών Σαρώθρων κλπ), συνολικής ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης  131.600.00 €, σύμφωνα με την 28255/2015 μελέτη  του Τμήματος Προμηθειών και την 270/2015 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/10/2015 και ώρα 17:00π.μ . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες μετά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι 23/10/2015.
Θα  γίνονται  δεκτές  προσφορές  διαγωνιζόμενων  που  θα  αφορούν το σύνολο  των  προς  εκτέλεση ασφαλιστικών υπηρεσιών για όλα τα οχήματα και  δίκυκλα   όπως  προβλέπει  η   Διακήρυξη .

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επι ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκτός φόρων (Παρ.7 άρθ. 15  Π.Δ. 28/1980 )
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ε. Στυλογιάννης -Τηλ.2132000456-9, FAX 210-2776131.

                                                        

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φώτιος Τσομπάνογλου
 

Μοιραστείτε
Close Search Window