Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                      
                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ν. Ιωνία 6/5/2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                              Αριθμ. Απόφασης: 163
                                                                              Αριθ. Πρωτ: 11690

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 τουν  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄. 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006.
3. Την με αριθμ. 456/31073/3-9-2014  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και αναπληρωτή Δημάρχου, με την οποία η κ. ΄Ολγα Κατημερτζή ειχε ορισθεί ως αναπληρώτρια Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος κ. ΄Ολγα Κατημερτζή  θα απουσιάζουν  την  7/5/2015, 8/5/2015 και 9/5/2015 προκειμένου να συμμετέχουν  στο Ετήσιο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε .που θα πραγματοποιηθεί  στη Σιθωνία Χαλκιδικής,
.  

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την άσκηση των καθηκόντων ως αναπληρωτής Δήμαρχος για τις 7/5/2015, 8/5/2015 και  9/5/2015 από την Αντιδήμαρχο κ.  Αθυμαρίτου Φίλιππα.

  Η παρούσα  απόφαση να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                                                          
                                                                             

                                                                                                                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝ:  – Γραφείο Δημάρχου
– Δ/νσεις και τμήματα          
      – Αρμόδια Αντιδήμαρχοs                                                                                                                                                                  ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window