Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νέα Ιωνία,    21.08.2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αρ. Πρωτ/λλου  18697
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών                 ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Υποδομών &ι Μεταφορών
                                                                                     Υπηρεσία Υποστηρίξ. Πληροφορικής
Ταχ. Δ/νση    :    Αγ. Γεωργίου 40                                    και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
        και Αντλιοστασίου                                                    Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                                    και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Πληροφορίες    :    Αλ. Ζαχαράκη                                      Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τηλέφωνο    :    213-2000.455                                            101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. δ/νση    :    azax@neaionia.gr                            Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr

Θέμα:    Ανακοίνωση διαγωνισμού και κλήρωσης της επιτροπής διενέργειας αυτού.

Σχετ.:   

    Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841),
    1)    Ανακινούμε στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40, δ΄ όροφος, τη διενέργεια δημοσίας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων οδού Αλ. Παναγούλη και διάφορες σποραδικές αποκαταστάσεις», προϋπολογισμού 445.000,00 €.
        Ημερομηνία κληρώσεως 27.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
    2)    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπό σας.

    Ο Διευθυντής
    Τεχνικών Υπηρεσιών

        Εμμ. Σμαραγδάκης

Μοιραστείτε
Close Search Window