Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νέα Ιωνία, 21/10/20   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                                       Αρ. Πρωτ.  25635   

Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών   
Τμήμα    :           
Ταχ. Δ/νση    :    Αγ. Γεωργίου 40           
        και Αντλιοστασίου           
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ           
Πληροφορίες    :    Νικόλαος Καρλής           
Τηλέφωνο    :    213-2000.476           
Ηλ. δ/νση    :    nkarl@neaionia.gr          
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-27.14.090

ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστηρίξεως Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr

Θέμα:    Ανακοίνωση διαγωνισμού και κληρώσεως της επιτροπής διενεργείας αυτού

Σχετ.:   

    Σε εκτέλεση των διατάξεων:
    α)    του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841) και
    β)    της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Αποφάσεως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

    1)    Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας  1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας», προϋπολογισμού 766.000 € πλέον ΦΠΑ. Περίληψη της διακηρύξεως του διαγωνισμού ευρίσκεται ανηρτημένη στην διαδικτυακή πύλη του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) υπ’ ΑΔΑ ΩΙΔΤΩΚΥ-ΟΝ9.
    2)    Διενέργεια στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40, Δ όροφος, δημοσίας ηλεκτρονικής κληρώσεως για την συγκρότηση της επιτροπής διενεργείας του ανωτέρω αναφερομένου διαγωνισμού. Ημερομηνία κληρώσεως η 27.10.2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ..
    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπο σας.

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:
α)    Γραφείον Δημάρχου
β)    Φάκελος οικείου έργου
γ)    Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window