Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νέα Ιωνία:  2/9/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

email: merimna@neaionia.gr

Αρ. πρόσκλησης: 21η                                        Συνεδρίαση 21η

Αρ. πρωτ.: 20509

 

 

 

ΠΡΟΣ:  Την Δήμαρχο Κα Θωμαΐδου Δέσποινα και

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

 

          Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5350) ΚΥΑ υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021, Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 την Δευτέρα 6-9-2021 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
 3. Νομική Υπηρεσία
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

 1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
 2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
 3. Ο.Π.Α.Ν.
 4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
 5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
 6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
 7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window