Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νέα Ιωνία: 1-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 15η                                            Συνεδρίαση 15η
Αρ. πρωτ. 15403

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350)ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021,Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 την Δευτέρα 5-7-2021 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1 Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
2 Μετατόπιση περιπτέρου της κας Καραχάλιου Ζαχαρούλας ευρισκόμενου στην οδό Ελ Αλαμέιν έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 11.

3 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου ( λεύκα) που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 44.
4 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου ( Πεύκο) που βρίσκεται στην οδό Αιγίνης 27.
5 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου ( βραχυχίτωνας) που βρίσκεται στην οδό Κιλικίας 4-6.
6 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου ( Πεύκο) που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου 16-18.
7 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου ( λεύκα) που βρίσκεται στην οδό Αίνου 16.
8 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου ( Αργυρόλευκα) που βρίσκεται στην οδό Ανδριανου 5.
9 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου ( Πεύκου) που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 38.
10 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου ( Πεύκου) που βρίσκεται στην οδό Παγκοσμίου Αρμονίας 2.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  •  Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window